Paskelbtas kultūros sektoriaus gelbėjimo planas (stabdoma dalis LKT projektų konkursų)

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. © Liudo Masio nuotr.

Siekdama mažinti neigiamus padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino, Kultūros ministerija parengė pradinį paramos kultūros sričiai priemonių planą. Priemonių planas, skirtas kūrėjams ir kultūros organizacijoms remti, parengtas atsižvelgus į kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko sudarytos darbo grupės pasiūlymus, praneša Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.

Paramos kultūros sričiai priemonių planas bus pildomas atsižvelgus į naujus darbo grupės ir suinteresuotų šalių pasiūlymus, kintančias aplinkybes bei finansines galimybes.

Kultūros ministerija

Darbo grupę sudaro kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas (pirmininkas), kultūros viceministrės Zita Bružaitė, Regina Jaskelevičienė ir Gintautė Žemaitytė, Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovė Janina Krušinskaitė, Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėja Ieva Macijauskytė, Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė, Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė Živilė Diavara, tos pačios asociacijos narė ir ekspertė Erika Godlevska, Lietuvos gretutinių teisių asociacijos AGATA direktorės pavaduotoja Martyna Gudaitė-Gulbinienė, Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos pirmininkė Rūta Prusevičienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus ir Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkas Arnas Marcinkus.

Dalis parengto priemonių plano bus įgyvendinta, pakoregavus Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą. Kita dalis – per Lietuvos kultūros tarybos finansavimo mechanizmus. Kaip teigia Kultūros ministerija, paramos kultūros sričiai priemonių planas bus pildomas atsižvelgus į naujus darbo grupės ir suinteresuotų šalių pasiūlymus, kintančias aplinkybes bei finansines galimybes.

Papildomos lėšos kūrybinėms prastovoms apmokėti

Papildomi 2 mln. eurų buvo skirti meno kūrėjų kūrybinėms prastovoms apmokėti, kai jie dėl karantino iš savo veiklos negali gauti pajamų. Meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje karantino laikotarpiui atsisakoma nuostatos, kad nauja kūrybinės prastovos išmoka iš programos lėšų gali būti skiriama tik praėjus metams nuo skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigos.

Meno kūrėjas, siekdamas gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą, kuriame nurodo kūrybinės prastovos priežastis ir aplinkybes, nuo kada prašo skirti kūrybinės prastovos išmoką, informaciją apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informaciją apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numerį (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka), įsipareigojimą pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos kūrybinės prastovos išmokai, leidimą skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad prastovos išmoka menininkui bus skiriama tik tada, jei jo pajamos per paskutiniuosius 3 mėnesius neviršijo 6 MMA. Taip pat išmokos menininkas negaus, jei paraiškos teikimo metu gauna stipendiją. Prašymai dėl kūrybinių prastovų priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos.

Daugiau informacijos apie kūrybines prastovas, mokėjimo sąlygas ir tvarką rasite čia.

© Lietuvos kultūros taryba.

Didžioji dalis pagalbos kultūros sektoriui – per Lietuvos kultūros tarybos finansinius instrumentus

Lietuvos kultūros taryba informuoja apie naujų finansavimo priemonių kultūros srityje veikiantiems individualiems kūrėjams bei nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms inicijavimą. Reaguojant į su koronaviruso (COVID-19) plitimu susijusias aplinkybes, LKT taip pat praneša apie dalies II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo restruktūrizaciją.

  • Individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjams

Šia programa individualūs kūrėjai galės gauti 3 mėn. stipendiją individualiai kūrybinei veiklai vystyti, o šiai programai numatyti 600 tūkst. eurų. stipendijas, planuojama, gaus daugiau nei 300 asmenų).

Tai reiškia, kad antrasis (didžioji dalis į jį pateiktų paraiškų jau dabar yra neaktualios) ir trečiasis – būsimas gegužės mėnesio – edukacinių stipendijų konkurso etapai yra atšaukiami. Kūrėjus su vis dar aktualiomis veiklomis kviesime paraiškas teikti naujajam individualių stipendijų konkursui.

  • Kultūros NVO finansavimas

Kultūros srityje veikiančioms organizacijoms steigiama nauja 1.2 mln. eurų biudžeto programa, skirta kuriamo turinio pritaikymo ir/ar perkėlimo į skaitmeninę erdvę bei vykdomų veiklų pritaikymo prie pasikeitusių aplinkybių projektams.

LKT šiuo metu ekspertiniam vertinimui perduoda Humanitarinės literatūros leidybos, taip pat Literatūros sritiesKultūros vertybių restauravimo ir tyrimųLietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektų bei Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 metų, įsigijimo projektų II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo programas.

Dalis II-ojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo yra suspenduojama iki karantino pabaigos. LKT sudarys galimybę organizacijoms atsiimti (galbūt ir tikslinti) nebeaktualias paraiškas, pateiktas į visus kultūros ir meno sričių (išskyrus literatūros) konkursus, taip pat Etninės kultūros, atminties institucijų Inovatyvių paslaugų kūrimo bei Kultūros ir meno sklaidosTolygios kultūrinės raidos programas.

Kita dalis – atminties institucijų Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimoTinklaveikosKūrybinių bendruomenių iniciatyvųMeno žmogaus geroveiTremties ir palaidojimo vietų lankymo ir (arba) tvarkymoKultūros edukacijos bei Vaikų ir jaunimo kultūros programos – yra atšaukiamos. LKT kvies į šias programas paraiškas teikusias organizacijas savo projektus pritaikyti naujajam finansavimo instrumentui.

  • Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos lėšos

Šiais metais šios lėšos bus nukreiptos savarankiškai kultūros srityje dirbančių fizinių asmenų patirtų nuostolių kompensavimui. Šiam finansiniam mechanizmui bus skirta daugiau nei 700 tūkst. eurų.

Visi aukščiau išdėstyti nauji konkursai bei jų finansavimo sąlygos bus paskelbti kaip įmanoma greičiau.

LKT finansuojamas festivalis “Muzika erdvėje” (2019) © Tomas Terekas / VšĮ “Meno genas”

LKT tariasi su šiuo metu projektus jau vykdančiomis organizacijomis

LKT taip pat pradėjo pokalbį su didžiąja dalimi pirmame 2020 m. kultūros projektų finansavimo etape KRF lėšas gavusių organizacijų, klausdama ir kviesdama jas siūlyti galimus projektų tikslinimo, lėšų perskirstymo ar projektų perorientavimo prie pasikeitusių aplinkybių scenarijus. „Tikime, jog, veiklų nenukeliant į vasarą, rudenį ar 2021 m., o pritaikius veiklas kiek įmanoma vykdyti būtent šiuo metu, tai būtų labai didelė paspirtis visoms tuo suinteresuotoms pusėms – nuo pačių organizacijų, jų auditorijų, iki pavienių menininkų, techninio personalo bei kitų kultūros bendruomenės narių“, – rašoma Lietuvos kultūros tarybos pateikiamoje informacijoje.

Šis pokalbis, visų pirma, pradedamas nuo strateginį finansavimą gaunančių LKT partnerių (jau sutarta joms šiais metais pervesti ne 90, o 100 proc. 2020 m. skirtų lėšų). Lietuvos kultūros taryba sako suprantanti, kad pasirinktos priemonės gali turėti įtakos ir tikrai turės organizacijų bei individualių kūrėjų planams, tačiau LKT kartu su LR Kultūros ministerija mano, kad turimi resursai krizei suvaldyti ar sušvelninti geriausiai bus panaudoti būtent taip.

LKT taip pat primena, kad koronaviruso (COVID-19) plitimas ir su tuo susijusios aplinkybės, turėjusios įtakos įstaigų, organizacijų, taip pat individualių ir edukacinių stipendijų gavėjų veiklos planams, gali būti laikomos force majeure (nenugalima jėga), dėl kurių gali būti peržiūrimi sutarčių vykdymo įsipareigojimai. Tai reiškia, jog LKT nereikalaus grąžinti lėšų, jau panaudotų veiklams įgyvendinti, kurios buvo atšauktos ar pasikeitė jų apimtis dėl aplinkybių, susijusių su pandemijos plitimu.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments