Kviečia teikti paraiškas Kultūros paso paslaugų atrankai

Kultūros paso logotipas. © LRKM

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, nuo birželio 15 iki 29 dienos kviečia kultūros ir meno įstaigas, menininkus ir kultūros edukatorius teikti paraiškas kultūros paso paslaugų, skirtų visų klasių mokiniams, atrankai.

Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 15 eurų.

Kultūros ministerija

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems kultūros paso atrankos kriterijus atitinkančias kultūros ir meno paslaugas. Įgyvendinant programą laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją.

Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla, kuri yra nurodyta individualios veiklos pažymėjime arba juridinio asmens steigimo dokumente.

Paslaugos turi būti skirtos Lietuvos 1–12 klasių mokiniams. Paslaugomis gali naudotis klasė ar sudaryta grupė. Vienos paslaugos kaina, suapvalinta 10 euro centų tikslumu, vienam mokiniui turi būti ne didesnė kaip 15 eurų arba paslauga gali būti teikiama nemokamai. Mokinius lydintiems asmenims / mokytojams paslauga turi būti teikiama nemokamai.

Paslaugų teikėjas į paslaugos kainą privalo įtraukti visas su paslaugos teikimu susijusias priemones, reikalingas paslaugai teikti, ir išlaidas, įskaitant visus Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus mokesčius, išskyrus mokinių ir juos lydinčių asmenų atvykimo į paslaugos teikimo vietą išlaidas. Vienas paslaugos teikėjas gali teikti neribotą paraiškų, atitinkančių reikalavimus, skaičių, tačiau kiekvienai paslaugai teikiama atskira paraiška.

Kultūros pase siūlomas Šeiko šokio teatro spektaklis „Aside“. © Šeiko šokio teatras

Kultūros paso paslaugos taip pat turi atitikti kultūros paso paslaugų atrankos kriterijus:

  1. paslauga yra aukštos meninės ir kultūrinės vertės ir (ar) pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos ar kultūros paveldo aukštos kokybės komunikavimo forma;
  2. paslaugos turinys yra aktualus mokiniams, taikomi kūrybingi ir inovatyvūs / interaktyvūs metodai;
  3. paslauga prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo, kultūros patirčių įvairovės bei ugdo kūrybingumą ir kritinį mąstymą;
  4. paslauga stiprina kultūrinį identitetą ir sąmoningumą;
  5. paslauga mokiniams bus teikiama metus ar ilgiau;
  6. paslauga pritaikyta tikslinei mokinių amžiaus grupei;
  7. paslaugos teikėjai atsižvelgia ir siekia užtikrinti specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių mokinių dalyvavimą.

Siekiant užtikrinti Kultūros paso paslaugų įvairovę ir kokybę, kultūros paso paslaugų teikėjams rekomenduojama, kad paslauga atitiktų tematinį prioritetą: skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais.

Kultūros paso paslaugų atrankoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą, ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurie užsiima kultūros ir (ar) meno renginių, kultūrinės edukacijos užsiėmimų ir (ar) kultūros ir meno renginių, papildytų kultūrine edukacija, organizavimo veikla, kuri yra nurodyta individualios veiklos pažymėjime arba juridinio asmens steigimo dokumente.

Paraiškos bus priimamos tik paraiškų teikimo laikotarpiu (birželio 15–29 d.) ir tik užpildytos interneto svetainėje www.kulturospasas.lt. Kultūros paso paslaugų atitikimą kriterijams vertina Kultūros paso ekspertų komisija, kuri sudaroma pariteto principu iš Kultūros ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos deleguotų atstovų.

Daugiau informacijos apie paraikų teikimą ČIA.

Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti.

Priklausomai nuo amžiaus grupės mokinys kultūros ir meno paslaugomis pasinaudoja dalyvaudamas kartu su grupe / klase. 9–12 klasių mokiniai nuo 2020 m. sausio 1 d. paslaugomis gali pasinaudoti dalyvaudami ir individualiai.

Šiuo metu Kultūros paso programoje įvairios organizacijos ir meninkai siūlo per 1800 edukacinių, kultūros ir meno renginių mokiniams visoje Lietuvoje. Galima rasti įvairaus pobūdžio edukacinių užsiėmimų – nuo senųjų amatų iki performatyvaus meno laboratorijos.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments