BEGASAS | DALYVIAMS

PRISTATO

Tarptautinis ypatingų teatrų festivalis „Begasas“ 2020

International Special Theatre Festival “Begasas” 2020

DALYVIAMS | FOR PARTICIPANTS

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos organizuojamame festivalyje „Begasas“ neįgaliųjų bei profesionalių teatro trupės pristato sukurtus spektaklius, socialinėmis bei žmogiškosios sielos polėkio temomis. Festivalio tikslai – skatinti  žmones su negalia atskleisti savo meninius sugebėjimus, mąstymo būdą, kūrybines galias bei sudaryti tinkamas sąlygas neįgalių žmonių meninei saviraiškai.

It is an event organised by Lithuanian Association of People with Disabilities and consists of performances created by disabled and professional theatre troupes based on the social and human soul flight topics. The objectives of the festival are to encourage people with disabilities to reveal their artistic abilities, way of thinking, creative powers and create suitable conditions for disabled people’s artistic expression.

Šiemet festivalis įvyks gegužės 28 – birželio 1 dienomis virtualiai ZOOM platformoje.

This year festival will take place from May 28 to June 1 online on ZOOM platform.


Norintys dalyvauti festivalyjio konkursinėje programoje, turi atsiųsti:
– užpildytą paraiškos formą;
– nufilmuoto spektaklio vaizdo įrašą (vaizdo įrašas bus keliamas į Youtube platformą, todėl turi atitikti reikiamas specifikacijas, su kuriomis galite susipažinti ČIA);
– 3–4 spektaklio nuotraukas ir 2–3 teatro trupės nuotraukas;
– Spektaklio anotaciją ir teatro trupės aprašymą.

Paraiška ir visa išvardinta medžiaga turi būti pateikta el. paštu sniegamuza@gmail.com arba vitalijlubota@gmail.com.

To participate in the competition program, you have to send:
– the completed application form;
– the video of the filmed performance (the video will be uploaded to Youtube, therefore it has to meet required specifications – check out the video formatting guidelines HERE);
– 3–4 photos of the performance and 2–3 photos of the theatre troupe;
– annotation of the performance and description of the theatre or troupe.

Application and all listed material have to be submitted by email to ​sniegamuza@gmail.com​ or ​vitalijlubota@gmail.com.

Kvietimas

Call for aplication

Festivalio nuostatai

Regulations of the festival

Dalyvio paraiškos forma

Application form

FESTIVALIS KVIEČIA DALYVAUTI TEATRO TRUPES

– Festivalio dalyviais gali būti visi norintys dalyvauti neįgalieji ir neįgaliųjų meniniai kolektyvai iš bet kurių Lietuvos vietovių.
– Dalyvių pasirodymus ruošia bei pristato neįgalūs asmenys kartu su šios srities profesionalais.
– Neįgalieji turi sudaryti 50 proc. kolektyvo narių (aplikuojantys meniniai kolektyvai kartu su paraiška privalo pateikti dalyvių sąrašą).
– Kiekvieno festivalyje dalyvaujančio kolektyvo ruošiamo spektaklio trukmė turi būti nuo 15 iki 60 min.
– Dalyviai bus atrinkti konkurso būdu.

Festivalio pasirodymus vertins tarptautinė komisija, dalyviams bus įteikti Eugenijaus Paukštės sukurti apdovanojimai „Begasas“, diplomai ir kitos dovanos.

CALL FOR PARTICIPANTS

– Participants of the festival may be all the disabled and artistic groups from any part of Lithuania that wish to participate.
– Performances of the participants are prepared and presented by disabled people together with professionals in the field.
– Disabled people must make 50% of members of the group (artistic groups participating in the festival must submit a list of participants together with the application).
– The duration of each performance prepared by the group participating in the festival is from 15 to 60 minutes.
– Participants will be selected through a competition.

The performances of the festival will be evaluated by an international jury of five directors. Participants will be awarded special prizes „Begasus“ created by Eugenijus Paukštė , diplomas and commemorative gifts.

KONSULTANTŲ TARYBA IR ŽIURI
COUNCIL OF CONSULTANTS AND JURY

Vitalіj Liubota
Pirmininkas / Chairman
Ukraina / Ukraine

Režisierius. Ukrainos nacionalinės teatro sąjungos narys, P. Chubynsky meno akademijos dėstytojas, teatro-studijos „Parostki“ meno vadovas ir režisierius, tarptautinio integracijos teatro festivalio „Parostki“ meno vadovas.

Director. Member of the National Union of Theatre Artists of Ukraine, teacher of the Academy of Arts named after P. Chubynsky, Director and artistic director of the People’s Theater-Studio «Parostki» , art director of the International Integration Theater Festival «Sonyachna khvylya» («Sun Wave»).

Janusz Szymański
Lenkija / Poland

Mokytojas, teatro instruktorius ir lektorius. Lenkijos meno terapijos Tarybos narys, nacionalinių ir tarptautinių dirbtuvių „DIALOGI“ organizatorius ir instruktorius, veda kūno raiškos ir šokio terapijos užsiėmimus įvairiuose universitetuose Lenkijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Baltarusijoje ir Rumunijoje. Reguleriai bendradarbiauja su Meno terapijos centru Liubline ir „Nieprzetarty Szlak“ fondu. Jis nuo 1989-jųjų įvairiais aspektais įsitraukęs į teatro veiklą, įtraukiant ir parateatro technikos bei kūno ir judesio principai.

Teacher, theatre instructor and lecturer. Board member of Polish Association of Art Therapy, organizer and instructor of the National and International Theatre Workshops ‘DIALOGI’, conducts workshops on body expression and dance therapy at numerous universities in Poland, Germany, Ukraine, Hungary, Belarus and Romania, co-operates on a regular basis with Art Therapy Centre in Lublin and „Nieprzetarty Szlak” Foundation. He has been involved with various aspects of theatre including paratheatre techniques, and concepts of body and movement since 1986.

Vieturs Rozins
Latvija / Latvia

Režisierius, dramos terapeutas. Organizuoja dramos terapijos, teatro pedagogikos ir fizinio teatro meistriškumo kursus bei seminarus. Dalis jo kuriamo performatyvaus meno apima įvairius socialinių grupių ir žmogaus pojūčių integracijos eksperimentus. Jis daug dirba su neregių ir kurčiųjų bendruomenėmis.

Director, drama therapist. Organizing master classes and seminars about drama therapy, theatre pedagogy, and physical theatre. Part of his performative art are different experiments with integration of social groups and human senses. He worked a lot with the blind and the deaf groups.

Snieguolė Dikčiūtė
Lietuva / Lithuania

Kompozitorė, muzikos terapeutė, tarptautinio ypatingų teatrų festivalio „Begasas“ meno vadovė.

Composer, music therapist, art director of tje International Special Theatre Festival “Begasus”

Vaidas Jauniškis
Lietuva / Lithuania

Teatro kritikas, kultūros analitikas. Dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, rašo kultūros politikos, scenos menų temomis į Lietuvos ir užsienio spaudą. 2005-2017 dirbo Menų spaustuvėje, įkūrė ir redagavo svetainę „Menų faktūra“, 2013-2017 buvo Lietuvos kultūros tarybos narys.

Theatre and culture critic, lector in Lithuanian Music and Theatre academy in Vilnius, writes on performing arts and culture policy in Lithuania and abroad. 2005-2017 worked as project manager in Arts Printing House, edited website on performing arts www.menufaktura.lt. Member of Council for Culture in Lithuania in 2013-2017.

Saulė Degutytė
Lietuva / Lithuania

Režisierė, scenografė ir aktorė, sutelkusi netradicinę menininkų grupę į objektų teatrą „Stalo teatras“. Teatre jau sukūrta daugiau nei 20 spektaklių. Daugelis jų yra pristatomi įvairiuose festivaliuose, taip pat tarptautiniuose. Rengia edukacinius projektus vaikams, veda seminarus ir kūrybines dirbtuves mokytojams. Nuo 2006 m. dirba su specialių ugdymo poreikių reikalaujančiais vaikais ir negalią turinčiais suaugusiais. Bendradarbiaudama su Lietuvos neįgaliųjų sąjungos Muzikinio teatro trupe, ji sukūrė 3 spektaklius.

Director, set designer and actress, the founder and artistic director of the non-traditional group of artists – the theater of objects “Table Theater”, who has created over 20 performances. Performances are presented at various theater festivals around the world. Organizes educational projects for children and the disabled, conducts seminars and creative workshops for teachers. Works with children with special needs, since 2006. collaborates with adult adults. In cooperation with the troupe of the LJNS Musical Theater, she has staged 3 performances.

Karolina Žernytė
Lietuva / Lithuania

Pojūčių teatro įkūrėja, režisierė, aktorė lėlininkė. Kuria sensorinius spektaklius ir edukacijas, nuolat bendradarbiauja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Kartu su komanda kviečia nematant patirti įvairių muziejų ir galerijų erdves bei istorijas. Veda užsiėmimus sensorinių iššūkių turintiems vaikams, vykdo daug kūrybinių dirbtuvių užsienyje – Latvijoje, Airijoje, Vokietijoje, Škotijoje, Italijoje, Rusijoje, Pietų Afrikoje, Kenijoje. Paskutinis jos darbas teatre „Supergalios“ suvienija tris skirtingas supergalias turinčias moteris (aklumas, cerebrinis paralyžius, judėjimo negalia) nuoširdžiam, juoko ašaras spaudžiančiam ir atviram pokalbiui su žiūrovais.

Leader of Theatre of Senses, director, actress puppeteer. She creates sensory performances and workshops. Constant creative partner of Lithuanian Association of Blind and Visually Impaired. With her team she invites the audience to experience various museums and galleries without a sense of sight. Creates workshops for sensory challenged children. Karolina has shared her methods in workshops in many coutries such as Latvia, Ireland, Germany, Scotland, Italy, Russia, even The Republic of South Africa and Kenya. Her last performance Superpowers unites three different women with superpowers (blindness, cerebral palsy, movement impairment) for an honest, open and extremely funny biographical conversation with the audience.

Vytautas Bortkevičius
Lietuva / Lithuania

Režisierius, aktorius. Vodovauja Nepriklausomam plastinės dramos teatrui Kaune.

Theatre director and actor. Leader of Independent theatre of Plastic Drama in Kaunas, Lithuania.

Daugiau informacijos / Contacts for more information:

Vitalij Liubota
Tel. nr. / mob. no.: +380962480850, el. p. / email: vitalijlubota@gmail.com
(ukrainiečių k., lenkų k., rusų k. / Ukrainian, Russian, Polish languages)

Juta Pranulytė
Tel. nr. / mob. no.: +37065803003, el. p. / email: jutapranulyte@gmail.com
(anglų k. / English)

Snieguolė Dikčiūtė
Tel. nr. / mob. no.: +37068319477, el. p. / email: sniegamuza@gmail.com
(lietuvių k. / Lithuanian)

Organizuoja / Organizers

Remia / Suported by